Cases uit de overheidssector

Het belang van onderzoek is voor veel mensen nog altijd moeilijk te definieren. Waarom onderzoek doen? Waarom bij een gespecialiseerd onderzoeksbureau onderzoek laten doen? Wat is de toegevoegde waarde van onderzoek en wat is de toegevoegde waarde van USP Marketing Consultancy? Dit soort vragen zijn voor ons op zich niet moeilijk te beantwoorden. Toch merken we dat veel mensen het lastig vinden om zich echt een beeld te vormen omtrent bovenstaande zaken.

Om bij bovenstaande vragen een beter gevoel te krijgen, hebben we een aantal onderzoekscases voor u op een rij gezet. 

Case 1: 'sluit het zorgaanbod van onze wijk aan bij de eisen van de bewoners?'

Vraag klant
Met het stijgend aantal ouderen en de veranderende opvattingen over wonen, welzijn en zorg rijst de vraag of het huidige aanbod op het gebied van wonen, maar met name welzijn en zorg aansluit bij de ouderen van de toekomst. In gemeente X is men bezig met het ontwikkelen van een woonservicezone. De gemeente is hier samen met woningcorporatie Y, de zorgaanbieder Z en de welzijnsorganisatie A een dekkend netwerk van voorzieningen aan het realiseren, zodat ouderen en gehandicapten zelfstandig kunnen blijven wonen, met de mogelijkheid om zorg te krijgen.

Doelstelling/probleemstelling
Het doel van dit onderzoek is het peilen van de behoeften van de wijkbewoners op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Enerzijds wordt de beoordeling van het huidige aanbod in kaart gebracht, anderzijds de wensen die men heeft met betrekking tot wonen, welzijn en zorgvoorzieningen. Met behulp van deze gegevens kan het dienstverleningspakket aangepast worden naar de wensen van de wijkbewoner.

Methode
Om een uitspraak te doen over het huidige aanbod, dient allereerst meer inzicht te worden verkregen in dit aanbod. Dit wordt gedaan door enerzijds desk research, waarbij beschikbare bronnen worden geraadpleegd. Daarnaast zijn enkele diepte-interviews gehouden met bewoners en partijen actief in deze wijk. Daarnaast zijn de demografische gegevens van deze wijk vastgelegd, hoeveel procent is 55-plus, hoe groot is dit aantal in 2030 etc.

Deze informatie geeft echter geen inzicht in de beoordeling van het huidige aanbod en de wensen die men heeft. Hiervoor zijn in totaal 400 telefonische interviews afgenomen met 55-plussers van wijk X.

Resultaat
De belangrijkste voorzieningen in de omgeving van de woning van senioren zijn een levensmiddelenzaak / buurtsuper, een bank/postkantoor/geldautomaat, winkels inclusief speciaalzaken en een arts / apotheek / gezondheidscentrum. Wat betreft aanvullende services heeft men de meeste behoefte aan een calamiteitenservice, gevolgd door een klussendienst, brand/inbraakalarm, personenalarmering en een werkster / schoonmaakservice. Wanneer het huidige aanbod in wijk X gecombineerd wordt met de vraag, dan toont de volgende tabel de gewenste aanpassingen in het aanbod:

 

Case 2: 'woningmarktonderzoek als onderdeel van de Woonvisie' 

Vraag klant
Het woonbeleid van de gemeente X is vastgelegd in het Beleidsplan Wonen 2000-2015. De gemeente wil dit beleidsplan actualiseren, waarbij het beleid wordt bepaald voor de periode 2005-2010 met een vooruitblik op de periode 2010-2020. Voor het opstellen van het Beleidsplan Wonen wil de gemeente ook een woonwensenonderzoek uitvoeren onder de inwoners van gemeente X. In dit onderzoek dient aandacht te worden besteed aan woonbeleving (waardering huidige woning, omgeving, voorzieningen) en woonwensen (verhuisgeneigdheid, gewenst woningtype en gewenste woonomgeving).

Doelstelling/probleemstelling
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de beoordeling van de huidige woonsituatie en het in kaart brengen van de verhuiswensen die men heeft. Resultaten dienen uitgesplitst te worden naar 9 wijken in de gemeente. Speciale aandacht gaat uit naar de doelgroepen starters en senioren.

Methode
In totaal zijn er 1.700 telefonische enquêtes afgenomen onder inwoners van gemeente X. De enquêtes zijn door enquêteurs en enquêtrices met behulp van een computer gestuurd enquêteprogramma (NEBU) afgenomen. Het voordeel van een dergelijk programma is dat een relatief moeilijke vragenlijst kan worden afgenomen en dat de response hoog is doordat mensen automatisch worden teruggebeld op het moment dat ze hebben aangegeven beschikbaar te zijn.

Resultaat
De inwoners van gemeente X zijn relatief tevreden over hun huidige woning. De huidige woning in totaal krijgt gemiddeld een 7,85. Ook over de buurt is men in het algemeen te spreken (7,45). Aspecten die onder de 7,0 worden beoordeeld zijn: de speelmogelijkheden voor kinderen, de parkeergelegenheid, de toegankelijkheid voor bewoners die minder goed ter been zijn, de kwaliteit van het groen, de kwaliteit van de bestrating, de veiligheid, de mate van vandalisme en de verkeersveiligheid. Met name in wijk X verdienen de speelmogelijkheden voor kinderen aandacht. In figuur Y is extra aandacht vereist voor de verkeersveiligheid.

Gemiddeld geeft 9% van de huishoudens aan binnen 2 jaar te willen verhuizen, nog eens 11% wil dit binnen 2 tot 5 jaar en 13% geeft aan tussen de 5 en 10 jaar in de huidige woning te willen blijven wonen. Ongeveer de helft wil hiervan in gemeente X blijven. Ook van de starters wil ongeveer de helft in de gemeente blijven. Om ervoor te zorgen dat deze groep niet op zoek moet naar woonruimte in een andere gemeente, dient voor deze doelgroep geschikte woonruimte te worden gerealiseerd. Van de starters heeft ongeveer 25% interesse in het kopen van een woning tegen korting van de woningcorporatie. Wanneer men de woning verlaat, moet men de woning terugverkopen aan de corporatie, waarbij de winst of het verlies gedeeld wordt.

In wijk X geeft meer dan de helft van de 55-plussers aan dat de volgende voorzieningen ver weg liggen: postkantoor, bank, apotheek, supermarkt en een pinautomaat. Dit zijn voorzieningen waar een ruime meerderheid van de bewoners regelmatig gebruik van maakt.