Dienstverlening voor de overheidssector

USP heeft een jarenlange ervaring in het doen van woonwensen en woningmarkt-onderzoeken, die helpen bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld de Woonvisie. Daarnaast doen wij steeds vaker onderzoeken op het gebied van wonen, welzijn en zorg, waarbij het betrekken van de burger bij het maken van gebiedsgericht beleid centraal staat. Dit doen wij door de tevredenheid en wensen van de bewoners van een bepaald gebied of wijk in kaart te brengen. De ontwikkelingen omtrent de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben de aandacht voor gebiedsgericht werken alleen maar vergroot.

De onderzoeken van USP voor de overheidssector zijn grofweg in te delen in volgende typen:

1. Woonwensen en woningmarktonderzoek; hoe ziet de huidige lokale woningmarkt eruit, hoe beoordeelt men de huidige woon en leefomgeving, wat kan er verbeterd worden en welke wensen heeft men, zowel met het oog op nu als met het oog op de toekomst.

2. Wonen, Welzijn en Zorg-Scan; betrek de bewoner bij het maken van gebiedsgericht beleid door de tevredenheid en wensen van de bewoners van een bepaald gebied of wijk in kaart te brengen.

3. Stimulering woninbouw: Welke mix van maatregelen is het meest gewenst om de woningmarkt vlot te trekken en wat is het effect van deze maatregelen geweest in de afgelopen periode?

4. Burgerpanels.

5. Reputatieonderzoek: Wat is het beeld dat uw doelgroepen (inwoners, woningzoekenden, stakeholders) van u hebben op het gebied van bijvoorbeeld uw 'financiële prestaties', 'servicegerichtheid', 'transparantie' en 'innovativiteit'? En in hoeverre verschilt uw imago met de gewenste identiteit en met het beeld dat de medewerkers van uw gemeente hebben?

Hieronder worden bestaande producten verder uiteengezet en beschreven.

1. Woonwensen en woningmarktonderzoek

Volkshuisvestingsbeleid is voor elke gemeente een instrument om een goed woon- en leefklimaat voor haar inwoners te creëren. Gemeenten formuleren hun volkshuisvestingsbeleid in de vorm van een Woonvisie. Deze Woonvisie vormt een leidraad voor organisaties, instellingen etc. actief op de woningmarkt in de gemeente. Om een goede Woonvisie op te kunnen stellen is kennis over de woonwensen van de inwoners van de gemeente onontbeerlijk. USP heeft jarenlange ervaring in het doen van onderzoeken naar woonwensen. Het woningmarktonderzoek brengt onder meer het volgende in kaart:

Woonbeleving
- Waardering van de huidige woning
- Waardering van de omgeving
- Waardering van het voorzieningenniveau in de omgeving
- Verbeteringen

Woonwensen
- Verhuisintenties
- Gewenst woningtype
                   -  Eigendomsvorm, prijsklasse
                   - Woonvorm, architectuur 
                   - Voorzieningen op het perceel
- Gewenste woonomgeving
                   - Ligging van de woning
                   - Voorzieningen in de omgeving

Het woningmarktonderzoek vormt een belangrijke basis voor de door de gemeente op te stellen Woonvisie. USP voert woningmarktonderzoek uit, zowel direct in opdracht van gemeenten, als in opdracht van adviesbureaus die gemeenten begeleiden bij het opstellen van de woonvisie.

Aanvullende informatie
Heeft u vragen of behoefte aan verdere informatie? Klik hier

2. Wonen, Welzijn & Zorg Scan 

Inzicht in vraag en beoordeling van wonen, welzijn en zorg aanbod in de wijk
Zelfstandig wonen, met zorg en welzijn, is dé koers die is uitgezet om de toenemende vergrijzing het hoofd te bieden. In het speelveld van wonen, welzijn en zorg zijn verschillende organisaties actief, zoals woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Gezamenlijk zetten zij zich in om het wonen, welzijn en zorgaanbod vorm te geven, een aanbod dat aansluit bij de vraag. Hierbij wordt veelal van gemeenten verwacht de regierol op zich te nemen. Niet iedere wijk, buurt of gemeente is echter hetzelfde. Dit vraagt om een gebiedsgerichte aanpak. Maar om het aanbod aan wonen, welzijn en zorgvoorzieningen goed vorm te kunnen geven is inzicht in de beoordeling van het huidige aanbod door de doelgroep 55-plussers en de wensen ten aanzien van wonen, welzijn en zorgvoorzieningen cruciaal. Om dit in kaart te brengen heeft USP Marketing Consultancy de Wonen, Welzijn en Zorg-Scan ontwikkeld.

De Wonen, Welzijn en Zorg-Scan (WWZ-Scan)kent twee peilers:

1) Beoordeling van het huidige aanbod wonen, welzijn en zorgvoorzieningen.
2) Wensen ten aanzien van wonen, welzijn en zorgvoorzieningen.

Het volgende overzicht toont de elementen van de WWZ-Scan.

Mogelijkheden van de WWZ-Scan
Doelgroepen: In de standaard WWZ-Scan wordt een totaalbeeld gegeven van de beoordeling van het aanbod en de wensen van alle 55-plussers in een bepaalde wijk, buurt of gemeente. Uitsplitsingen zijn uiteraard mogelijk. Bijvoorbeeld naar (eigen) huurders/ kopers, naar wijk, naar leeftijd etc. Ook kunt u ervoor kiezen ook de doelgroepen onder de 55 jaar mee te nemen.

Samenwerking: In het speelveld van wonen, welzijn en zorg zijn vaak veel partijen actief zoals woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties etc. die voor het vormgeven van het aanbod niet zonder andere partijen kunnen. De WWZ-Scan is zo opgezet dat u als gemeente alleen deel kunt nemen, maar ook met uw samenwerkingspartners.

Kosten
Vaste kosten: de vaste kosten zijn kosten voor het opzetten van het onderzoek, het analyseren en rapporteren naar de doelgroep 55-plussers in een bepaalde wijk, buurt of gemeente. U kunt al meedoen vanaf € 4.000.

Variabele kosten: Het variabele deel bestaat uit het aantal enquêtes dat nodig is. Dit is afhankelijk van de grootte van de wijk, buurt of gemeente die u in kaart wilt brengen en de doelgroepen die u wilt onderscheiden in het onderzoek. De kosten per geslaagde enquête bedragen € 12,50.

Offerte op maat: Wilt u uitsplitsingen naar meerdere wijken, huurders/kopers, jongeren/ouderen etc. vraag dan een offerte op maat aan.

Rapportage
Het eindresultaat is een Wordrapportage, ondersteund door grafieken en tabellen en voorzien van een management advies. Tevens wordt waar mogelijk een vergelijking gemaakt met resultaten van andere deelnemers aan de WWZ-Scan.

Aanvullende informatie
Heeft u vragen of behoefte aan verdere informatie? Klik hier

3. Stimulering woningbouw

De recessie zorgt op dit moment voor onzekerheid en bijbehorende stagnatie op de vastgoedmarkt. In veel regio’s worden minder (snel) woningen verkocht en commercieel vastgoed verhuurd. Veel overheidsorganisaties zijn dan ook bezig met het ontwikkelen van een pakket aan stimuleringsmaatregelen of hebben deze reeds opgesteld. De afgelopen maanden krijgt USP steeds meer vragen om mee te denken over het vlot trekken van de woningmarkt in gemeenten/regio’s/ provincies en het meten van de wensen van consumenten en professionals. Om dergelijke onderzoeksvragen te beantwoorden kunnen grofweg vier fasen onderscheiden worden: 

1. Afstemmingsfase
2. Desk research
3. Field research
4. Analyse en rapportage fase

Ad1. In de afstemmingsfase dienen de volgende elementen besproken te worden:
>> Welke informatie is gewenst
>> Opstellen van concrete onderzoekselementen
>> Opstellen elementen voor permanente rapportage
>> Doelgroepen vaststellen

Ad2. Voordat overgegaan wordt tot het meten van de gewenste mix dient er eerst desk research uitgevoerd te worden naar:
>> Beschikbare informatie bij de gemeente/regio/provincie
>> Beschikbare informatie bij USP
>> Beschikbare informatie bij dochterondernemingen van USP (Bouwkennis en Woonkennis)
>> Beschikbare informatie bij externe bronnen zoals CBS, VROM, Kadaster, etc.

Ad3. Vervolgens kan gedurende het field research de informatie worden verzameld onder consumenten en professionals. Voordat gestart kan worden met het veldwerk dienen echter de volgende acties ondernomen te worden:
>> Bepalen exacte doelgroep
>> Opstellen definitieve vragenlijst voor diverse doelgroepen
>> Programmeren vragenlijst

Ad4. De analyse en rapportage fase bevat de volgende werkzaamheden:
>> Analyse in SPSS
>> Rapportage (combinatie van informatie uit desk research en field research)
>> Presentatie resultaten

4. Burgerpanels

Alhoewel burgerpanels een methode zijn om inspraak te regelen door middel van onderzoek en niet een onderzoek op zich, is dit element toch opgenomen als type onderzoek voor gemeenten. Dit omdat met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning veel gemeenten op zoek zijn naar methoden om de cliënt- en burgerparticipatie vorm te geven.

Er wordt veelal gewerkt met meer traditionele en formele vormen van inspraak, zoals een WMO-raad en een cliëntenraad. Om echter te kunnen spreken van een representatieve groep van de vragers is dit niet voldoende. Een vorm van informele inspraak, waarbij het met name gaat om het raadplegen van de burgers, is een burgerpanel een zeer effectief middel. Onder burgerpanel verstaan wij in dit geval een representatieve steekproef van de bevolking die regelmatig geraadpleegd kan worden over actuele zaken. Dit raadplegen kan zijn door middel van telefonische, schriftelijke of online interviews. Daarnaast kan dit burgerpanel ook dienst doen om een kleinere groep mensen uit te nodigen om in de vorm van een groepsdiscussie over bepaalde zaken verder door te praten.

USP heeft concrete ervaring bij het opzetten van klanten- en burgerpanels. USP kan u hierbij op de volgende wijzen van dienst zijn:

- Initiële opbouw van het burgerpanel
- Ondersteuning bij het softwarematig opzetten van het panel
- Onderzoeken uitvoeren op het panel
- Analyses o.b.v het panel
- Mutaties in het panel bijhouden
- Verzorgen van individuele informatie voor de verschillende functionarissen
- Beheren database algemeen

Samengevat kan USP van dienst zijn van alleen maar advies tot en met een volledig beheer van het burgerpanel. USP beschikt hiervoor over de modernste hardware en software. Benadrukt dient te worden dat USP geen softwarebedrijf is, maar een marktonderzoeks- en marketingadvies organisatie. USP bekijkt alle informatie dus ook door de bril van de klant en dat is bij dit onderwerp onontbeerlijk.

Aanvullende informatie
Heeft u vragen of behoefte aan verdere informatie? Klik hier

5. Reputatieonderzoek

Reputatieonderzoek is één van de vier belangrijke pijlers in de strategische besluitvorming. Idealiter wordt er bij reputatieonderzoek naar drie elementen gekeken:

1. Bepalen gewenste identiteit
2. Bepalen reputatie
3. Bepalen identiteit (hoe vinden medewerkers dat de organisatie bekend staat)
Verschillen tussen deze drie elementen kunnen aanleiding zijn voor het ondernemen van vervolgstappen.

USP Marketing Consultancy heeft veel ervaring in het doen van reputatieonderzoek, onder andere door de samen met Building Business en Prof. Dr. Cees van Riel ontwikkelde ‘Reputatie Monitor’ voor de Bouw-, Woon- en Vastgoedwereld. Wanneer bij reputatieonderzoeken (gedeeltelijk) aangesloten wordt bij de vraagstellingen van de Reputatiemonitor kan USP zorgen voor benchmarkcijfers. Reputatieonderzoek uit laten voeren door USP heeft de volgende voordelen:

>> Hoe wordt u op belangrijke punten gewaardeerd en op welke punten zijn verbeteringen mogelijk.
>> Benchmarkcijfers: U weet op welke punten vergelijkbare organisaties sterker of zwakker zijn.
>> Mogelijke gevolgen van een goede of slechte reputatie in de gedragingen van uw doelgroepen.
>> U weet wat mensen vinden van de manier waarop u communiceert
>> Kortom: u weet wat men van u vindt, zodat u op tijd adequate maatregelen kunt nemen om uw organisatie nog succesvoller te maken.

Aanvullende informatie
Heeft u vragen of behoefte aan verdere informatie? Klik hier