Visie op Wonen, Welzijn & Zorg

Op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn zowel aan de vraag- als aanbodzijde een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande:

Vraagzijde:

  • Vergrijzing: Het aantal ouderen zal door de vergrijzing de komende jaren steeds groter worden (tot 25% in 2040 volgens het CBS). Hiermee stijgt ook het aantal een- en tweepersoonshuishoudens.
  • Extramuralisering: De overheid stimuleert het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen. Uit onderzoek blijkt ook dat senioren van nu zo lang mogelijk zelfstandig in hun (huidige) woning willen blijven wonen. De verhuisgeneigdheid is laag. Dit betekent dat de wijze waarop wonen, zorg en welzijn aangeboden wordt zal moeten veranderen.
  • Vermogenspositie: De vermogenspositie van ouderen zal de komende jaren verbeteren. Het aantal ouderen met een laag inkomen blijft ongeveer gelijk. Met name de groep met een middeninkomen groeit. De groep met hoge inkomens groeit licht. Dit betekent dat er kansen liggen voor privaat gefinancierde initiatieven.
  • Kritische doelgroep: De groep nieuwe senioren is kritisch over haar woonsituatie. Men verruilt de huidige woning niet zomaar voor een andere. Daarbij komt dat de groep senioren qua wensen niet homogeen is. Ook bij senioren geldt zoveel mensen zoveel wensen. Er bestaat een grote variatie aan wensen ten aanzien van wonen, dienstverlening en omgeving. Ruimte dus voor vooral kleinschalige concepten.
  • Allochtone ouderen: Op dit moment is het aantal allochtone ouderen nog beperkt. In 2050 zal echter 12% van de senioren niet-westerse allochtoon zijn. Een groep met vaak specifieke wensen en eigen benadering.

 Aanbodzijde:

  • Samenwerking partijen: Op het grensvlak van wonen, welzijn en zorg zijn diverse partijen actief, woningcorporaties, gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ook steeds meer ontwikkelaars bedenken concepten om de doelgroep senioren een passend alternatief voor het traditionele verzorgingstehuis te bieden. Om professioneler te kunnen werken, kosten te besparen en een volledig dienstenpakket aan te kunnen leveren ontstaan er steeds meer samenwerkingsinitiatieven tussen (zorg)partijen.
  • Differentiatie: Zorginstellingen zullen hun grondposities en vastgoedportefeuilles willen aanpassen aan de nieuwe zorgvraag. Ook hier zullen weer samenwerkingsvergbanden aangegaan worden met corporaties of ontwikkelaars over ruil van grond en vastgoed of gezamelijke projectontwikkeling.
  • Dienstverlening: Door het steeds langer zelfstandig blijven wonen van senioren zal de dienstverlening voor senioren (zowel zorg als welzijn) zich verder ontwikkelen. Ook commerciele dienstverleners zullen een steeds belangrijker rol krijgen al dan niet ingekocht door woningcorporaties.

Het startpunt bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van wonen, welzijn & zorg zou moeten zijn: ‘Wat willen de senioren zelf nu en welke wensen hebben zij voor de toekomst?' Met deze vraag komen steeds meer woningcorporaties, gemeenten en projectontwikkelaars bij USP. Kennis van de markt wordt echter ook voor welzijns- en zorginstellingen en verzekeraars de komende jaren steeds belangrijker.

Contact? Klik hier.