Onderzoekstypen

Binnen haar marktspecialisaties voert USP allerlei typen onderzoeken (zie linker menu) uit ter ondersteuning van de te maken strategische keuzes en de concreet te ondernemen activiteiten. De verschillende typen onderzoeken vinden hun oorsprong en bestaansrecht vanuit de vier fasen van het Marketing Management Planning Proces.

Bedacht dient echter te worden dat USP binnen haar marktspecialisatie iedere onderzoeksvraag in behandeling neemt. De marktkennis is immers essentieel bij de beantwoording van de onderzoeksvraag en niet zozeer het onderzoeksprobleem op zich zelf.


1. Marktanalyse-onderzoeken

Een groot scala verschillende onderzoeken kunnen onderdeel zijn van een marktanalyse. Te denken valt aan het bepalen van marktgroottes, het analyseren van koopprocessen en DMU’s, het in kaart brengen van omgevingsontwikkelingen zoals demografische, technologische en economische ontwikkelingen, het doen van een concurrentie onderzoek, het in kaart brengen van de leveranciersmarkt, etc.
Lees meer over: marktomvang bepaling, marktverkenningen, behoefte onderzoek.


2. Marketingstrategie-onderzoeken

Wanneer de verschillende marktkenmerken bekend zijn, zullen keuzes gemaakt moeten worden, in de zin van segmenten die bewerkt zullen gaan worden (doelmarkten), de wijze waarop de organisatie, het product en of de dienst neergezet gaan worden (positionering) en de bekendheid en merkstrategie die gevoerd zal moeten worden.
Lees meer over: doelgroeponderzoek, strategie onderzoek.


3. Marketing Mix onderzoeken

De uiteindelijk gekozen strategie dient concreet uitgevoerd te worden middels invulling van de marketing mix. Keuzes dienen gemaakt te worden over het product/de dienst (en dan veelal omtrent de verpakking en de services rond het product), de prijs, de promotie (reclame en verkoop) en de distributie.
Lees meer over: concept onderzoek, distributie onderzoek, media/bereiksonderzoek, prijsonderzoek.


4. Marketing Evaluatie onderzoek

Om te achterhalen of bepaalde beslissingen, maatregelen en acties het gewenste effect sorteren dienen marketing evaluatie onderzoeken plaats te vinden.
Lees meer over: imago onderzoek, tevredenheidsonderzoek.